C86300 Manganese Bronze

C86300 Manganese Bronze

 1. 1
 2. 2
 1. C86300 Bronze Solid Round Bar 1" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 1" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 2. C86300 Bronze Solid Round Bar 1-1/2" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 1-1/2" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 3. C86300 Bronze Solid Round Bar 2" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 2" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 4. C86300 Bronze Solid Round Bar 2-1/2" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 2-1/2" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 5. C86300 Bronze Solid Round Bar 3" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 3" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 6. C86300 Bronze Solid Round Bar 3-1/2" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 3-1/2" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 7. C86300 Bronze Solid Round Bar 4" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 4" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 8. C86300 Bronze Solid Round Bar 4-1/2" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 4-1/2" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 9. C86300 Bronze Solid Round Bar 5" Diameter

  C86300 Bronze Solid Round Bar 5" Diameter

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 1. 1
 2. 2