C86300 Manganese Bronze

C86300 Manganese Bronze

 1. C86300 Bronze Flat Bar 1" Thick x 4" Wide

  C86300 Bronze Flat Bar 1" Thick x 4" Wide

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 2. C86300 Bronze Flat Bar 1/2" Thick x 4" Wide

  C86300 Bronze Flat Bar 1/2" Thick x 4" Wide

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B

 3. C86300 Bronze Flat Bar 3/4" Thick x 4" Wide

  C86300 Bronze Flat Bar 3/4" Thick x 4" Wide

  C863 | Manganese Bronze | SAE 430B